ما همراه وفادار شما هستیم.

تیم ما

سید عباس مجاهد

رئیس

فاطمه هاشمی

معاون و مسئول مالی

ظریف جویا

برنامه نویس

سید محمد سجادی

مدیر مارکتینگ

08

اخبار و مقالات