صفحه اصلی

ما همراه وفادار شما هستیم.

تیم ما

سید عباس مجاهد

رئیس

فاطمه هاشمی

معاون و مسئول مالی

سید محمد مجاهد

برنامه نویس

مرتضی سلطانی

گرافیک دیزاینر

سید رضا مجاهد

مدیر مارکتینگ